بازدید:
تاريخ : 1394/10/29

نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند .